Slider		1 Slider		2 Slider		3

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

Tenzij uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen anders voortvloeit, worden in deze algemene voorwaarden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Rouwhorst Techniek: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan De Boog 25, 7263SE te Mariënvelde, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 54039983.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Rouwhorst Techniek een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in lid 2 die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en Rouwhorst Techniek tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Rouwhorst Techniek zich heeft verbonden tot de uitvoering van werkzaamheden en/of de levering en verkoop van producten.
 5. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Rouwhorst Techniek te verrichten werkzaamheden, zoals installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.
 6. Producten: alle in het kader van een overeenkomst aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken.
 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Rouwhorst Techniek en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Rouwhorst Techniek is vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.
 2. Aan een aanbod van Rouwhorst Techniek dat een kennelijk fout of vergissing bevat, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Rouwhorst Techniek dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Rouwhorst Techniek niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Rouwhorst Techniek, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Rouwhorst Techniek anders aangeeft. Indien Rouwhorst Techniek een opdracht- of orderbevestiging aan de wederpartij verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de wederpartij binnen bekwame tijd na het verstrekken van de bevestiging ter zake bij Rouwhorst Techniek schriftelijk heeft gereclameerd.
 6. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

 

ARTIKEL 4. |  TERMIJNEN EN DERDEN

 1. Indien Rouwhorst Techniek voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Rouwhorst Techniek deze gegevens heeft ontvangen.
 2. Rouwhorst Techniek spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. De wederpartij maakt niet eerder aanspraak op de hem krachtens de wet toekomende rechten dan nadat hij Rouwhorst Techniek schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Rouwhorst Techniek de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 3. Rouwhorst Techniek is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. Voor tekortkomingen van derden, die al dan niet door bemiddeling of op advies van Rouwhorst Techniek, door de wederpartij zelfstandig worden ingeschakeld, draagt Rouwhorst Techniek geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 5. |  LEVERING BIJ VERKOOP

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van bestelde producten plaats door afhalen daarvan op locatie van Rouwhorst Techniek.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt in geval bezorging, de wijze van verzending en verpakking van de producten door Rouwhorst Techniek bepaald.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door de wederpartij of een door hem aangewezen derde in ontvangst zijn genomen.
 4. De wederpartij is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij nadat Rouwhorst Techniek hem daarvoor heeft gewaarschuwd. De wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, een redelijke prijs voor opslag van de producten verschuldigd.
 5. Het is Rouwhorst Techniek toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is Rouwhorst Techniek gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 6. |  VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ BIJ UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. Indien overeengekomen is dat de werkzaamheden op locatie van Rouwhorst Techniek worden uitgevoerd, dient de wederpartij ervoor zorg te dragen dat de zaken waarop de werkzaamheden betrekking hebben, tijdig aan Rouwhorst Techniek ter beschikking worden gesteld.
 2. Indien overeengekomen is dat de werkzaamheden op locatie van de wederpartij of een andere door hem aangewezen locatie worden uitgevoerd, dient de wederpartij zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van werkzaamheden. De wederpartij dient zorg te dragen voor een schone en veilige plaats van uitvoering die vrij is van obstakels. Voorts dient de wederpartij er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
 • de door Rouwhorst Techniek te werk gestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien Rouwhorst Techniek dit noodzakelijk acht, dient de wederpartij gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. Rouwhorst Techniek zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen;
 • in geval van installatie, alle voorbereidende werkzaamheden zijn verricht om het voor Rouwhorst Techniek mogelijk te maken meteen met de uitvoering van de overeenkomst te kunnen aanvangen. Van voorbereidende werkzaamheden waarop de wederpartij redelijkerwijs niet bedacht kon zijn, doet Rouwhorst Techniek tijdig mededeling aan de wederpartij;
 • de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van de te installeren en andere voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken;
 • de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag van de hiervoor bedoelde zaken;
 • alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
 • voor zover van toepassing, Rouwhorst Techniek tijdig kan beschikken over de voor de werkzaamheden benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden, alsmede over de door de wederpartij in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden te verschaffen overige gegevens.
 1. De wederpartij dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de installatie-, onderhouds-, reparatie- of andere werkzaamheden relevant is, tijdig, juist en volledig aan Rouwhorst Techniek te verstrekken. Voorts dient de wederpartij Rouwhorst Techniek steeds alle voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 2. Rouwhorst Techniek dient kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet, water- en andere redelijkerwijs benodigde voorzieningen op locatie van de wederpartij.
 3. In geval de overeengekomen werkzaamheden op locatie van de wederpartij worden uitgevoerd, staat de wederpartij ervoor in dat er kosteloze parkeergelegenheid aanwezig is in de directe nabijheid van de plaats van uitvoering. Indien de parkeergelegenheid niet kosteloos is, zullen deze kosten worden doorberekend aan de wederpartij.
 4. Indien de werkzaamheden op verschillende dagen worden uitgevoerd, dient de wederpartij Rouwhorst Techniek op locatie van uitvoering van de werkzaamheden een afsluitbare ruimte ter beschikking te stellen, welke voor de opslag van te gebruiken gereedschap, producten, materialen en andere zaken geschikt is.
 5. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden, is Rouwhorst Techniek, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen en geleden schade door te berekenen aan de wederpartij.
 6. Redelijke schoonmaakwerkzaamheden komen na oplevering van de werkzaamheden voor rekening van de wederpartij en worden niet door Rouwhorst Techniek uitgevoerd.

ARTIKEL 7. |  WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Rouwhorst Techniek zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de wederpartij. Rouwhorst Techniek zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Rouwhorst Techniek gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Rouwhorst Techniek op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Rouwhorst Techniek de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Rouwhorst Techniek zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Rouwhorst Techniek een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 8. |  ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. De wederpartij is gehouden bij de levering van producten en de oplevering van werkzaamheden direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de producten c.q. het opgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
 2. Indien het (op)geleverde naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Rouwhorst Techniek.
 3. Indien een gebrek ten tijde van de (op)levering redelijkerwijs niet zichtbaar kon zijn, dient de wederpartij dit binnen zeven dagen nadat hij van het gebrek op de hoogte was of redelijkerwijs op de hoogte kon zijn, schriftelijk aan Rouwhorst Techniek kenbaar te maken.
 4. Reclames ten aanzien van de hoogte van factuurbedragen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Rouwhorst Techniek te worden ingediend.
 5. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Rouwhorst Techniek uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 6. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling en verdere nakoming van de overeenkomst bestaan.
 7. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Rouwhorst Techniek worden geretourneerd. Retournering van de producten geschiedt voor rekening van de wederpartij. De wederpartij maakt aanspraak op restitutie van de retourkosten indien zijn reclame ter zake gegrond wordt bevonden.
 8. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet.

ARTIKEL 9. |  GARANTIE

 1. Onverminderd de dwingende wettelijke rechten van de consument, maakt de wederpartij uitsluitend aanspraak op de garantie als bedoeld in lid 2, eventueel aangevuld of beperkt met uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden.
 2. Op alle door Rouwhorst Techniek opgeleverde installatiewerkzaamheden, alsmede op de door hem geleverde producten, rust een garantie van twee jaar na (op)levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Op door derden geleverde zaken verstrekt Rouwhorst Techniek geen enkele garantie. Tevens wordt geen garantie verstrekt op opgeleverde werkzaamheden waarbij installatie of montage van zaken afkomstig van de wederpartij of derden heeft plaatsgevonden.
 3. Onverminderd de uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt verstrekte garantie in elk geval indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Rouwhorst Techniek of zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van Rouwhorst Techniek of diens toeleveranciers.
 4. Om zijn aanspraak op garantie geldig te maken dient de wederpartij, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van de consument, conform het bepaalde in artikel 8, tijdig bij Rouwhorst Techniek ter zake te reclameren.
 5. Lid 7 van het vorige artikel is op garantieaanspraken van de wederpartij van overeenkomstige toepassing.
 6. In geval van een geldig beroep op garantie, maakt de wederpartij aanspraak op kosteloos herstel van de gebreken. Indien herstel onmogelijk is, maakt de wederpartij aanspraak op kosteloze vervanging van de betreffende producten.

ARTIKEL 10. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Rouwhorst Techniek is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Rouwhorst Techniek ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Rouwhorst Techniek gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betalingen heeft gesteld.
 3. Voorts is Rouwhorst Techniek gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van Rouwhorst Techniek kan worden gevergd.
 4. Voor zover dit aan de wederpartij kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de wederpartij.
 5. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Rouwhorst Techniek op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Indien Rouwhorst Techniek de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11.|  OVERMACHT

 1. Rouwhorst Techniek is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij als gevolg van overmacht gehinderd wordt (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding. Rouwhorst Techniek doet van de overmachtsituatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij.
 2. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, dan wel nakoming blijvend onmogelijk is, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, te ontbinden, zonder dat de andere partij aanspraak maakt op enige schadevergoeding.
 3. Voor reeds geleverde prestaties en mogelijkerwijs nog te leveren prestaties, is de wederpartij, ook in geval van overmacht, de overeengekomen prijs verschuldigd als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. |  PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod geeft een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld begrepen kunnen zijn, een aanneemsom, een uurtarief, reiskosten, productprijzen en kosten van materiaal.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, komen de eventuele bezorgkosten voor rekening van de wederpartij indien de overeenkomst uitsluitend voorziet in de levering van producten. Tevens komen voor rekening van de wederpartij de eventuele kosten in verband met de aanvraag van vergunningen en ontheffingen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Rouwhorst Techniek vermelde prijzen exclusief btw.
 4. Rouwhorst Techniek is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de wederpartij door te berekenen. In afwijking van de vorige zin, is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de doorberekening plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Rouwhorst Techniek alsnog uitdrukkelijk weigert de overeenkomst volgens de oorspronkelijke condities na te willen komen.
 5. Rouwhorst Techniek is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruit- of tussentijdse betaling wordt voldaan. Tenzij anders is vermeld, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Rouwhorst Techniek voorgeschreven wijze.
 6. Rouwhorst Techniek is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan overeenkomsten voor zolang de wederpartij in gebreke is met voldoening van vooruit- c.q. tussentijdse betalingen als bedoeld in het vorige lid.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van het vorige lid, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 13. |  RETENTIERECHT

Rouwhorst Techniek is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van de zaak die hij in het kader van een opdracht onder zich heeft op te schorten totdat de vordering van Rouwhorst Techniek met betrekking tot die zaak volledig is voldaan inclusief rente en kosten, tenzij de vordering nog niet opeisbaar is.

ARTIKEL 14. |  AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Rouwhorst Techniek, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 8 en 9, is Rouwhorst Techniek na (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.
 2. In geval van een aanspraak van de wederpartij op grond van tekortkomingen van door Rouwhorst Techniek ingeschakelde derden, dient de wederpartij zich optimaal in te spannen om met die derden tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen. Indien de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, op grond van een dergelijke aanspraak een gerechtelijke procedure wenst aan te vangen, dient hij, met uitsluiting van Rouwhorst Techniek, deze derde in rechte aan te spreken alvorens hij zijn eventuele rechten jegens Rouwhorst Techniek geldig maakt.
 3. Rouwhorst Techniek draagt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik of onjuiste of onoordeelkundige installatie of montage door de wederpartij of derden van de door Rouwhorst Techniek geleverde producten.
 4. Voor schade ontstaan doordat Rouwhorst Techniek is uitgegaan van door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, draagt Rouwhorst Techniek geen enkele aansprakelijkheid.
 5. De wederpartij draagt voorts de schade die veroorzaakt is door:
 • een gebrek aan een zaak van de wederpartij waaraan de werkzaamheden zijn verricht, tenzij Rouwhorst Techniek vóór uitvoering van de werkzaamheden van deze gebreken volledig in kennis is gesteld.
 • iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien;
 • een andere omstandigheid die niet aan Rouwhorst Techniek kan worden toegerekend.
 1. Rouwhorst Techniek is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Rouwhorst Techniek bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Rouwhorst Techniek aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Rouwhorst Techniek toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Rouwhorst Techniek mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Rouwhorst Techniek betrekking heeft.
 2. Mocht Rouwhorst Techniek aansprakelijk zijn voor enige schade dan heeft Rouwhorst Techniek te allen tijde het recht de schade van de wederpartij te herstellen. De wederpartij dient Rouwhorst Techniek hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Rouwhorst Techniek vervalt.
 3. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Rouwhorst Techniek wordt uitgekeerd.
 4. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Rouwhorst Techniek bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een geleverd product vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Rouwhorst Techniek is gereclameerd.
 5. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Rouwhorst Techniek, zal de wederpartij Rouwhorst Techniek vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Rouwhorst Techniek.
 6. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 15. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD BIJ VERKOOP

 1. Alle door Rouwhorst Techniek geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Rouwhorst Techniek hiervan onverwijld in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Rouwhorst Techniek of de door Rouwhorst Techniek aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Rouwhorst Techniek is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 16. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen de vestigingsplaats van Rouwhorst Techniek aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
Stuur een emailOf bel 06-21707097
© 2022 - Rouwhorst Techniek heeft deze website laten bouwen door Fervent Digital.