Slider		1 Slider		2 Slider		3

Webwinkel leveringsvoorwaarden

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

 1. Rouwhorst Techniek: de gebruiker van deze webwinkelvoorwaarden, gevestigd aan De Boog 25, 7263SE te Mariënvelde, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 54039983.
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met Rouwhorst Techniek een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen de koper en Rouwhorst Techniek tot stand gekomen overeenkomst op afstand, waarmee Rouwhorst Techniek zich heeft verbonden tot de levering van producten.
 5. Website: de website van Rouwhorst Techniek waarop de overeenkomst tot stand wordt gebracht: www.rouwhorst-techniek.nl.
 6. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Rouwhorst Techniek aan de koper te leveren zaken, zoals sanitair, witgoed, hulpmiddelen en accessoires.
 7. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze webwinkelvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Rouwhorst Techniek en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze webwinkelvoorwaarden op de website aan de koper beschikbaar gesteld zodat de koper deze webwinkelvoorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de koper van deze webwinkelvoorwaarden kan kennisnemen en dat zij op verzoek van de koper per e-mail kosteloos aan hem worden toegezonden.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Rouwhorst Techniek dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 2. In het aanbod weergegeven afbeeldingen en vermelde productgegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling van de koper door Rouwhorst Techniek per e-mail is bevestigd en de koper voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. De door Rouwhorst Techniek per e-mail verstuurde bestelbevestiging wordt geacht door de koper te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door Rouwhorst Techniek is verzonden. Een onjuistheid in het door de koper opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.

ARTIKEL 4. |  UITVOERING EN LEVERING

 1. De levering van bestelde producten vindt plaats op het door de koper opgegeven aflever- of factuuradres, tenzij de koper heeft aangegeven de producten op locatie van Rouwhorst Techniek af te halen.
 2. Rouwhorst Techniek neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering en levering van de bestelling.
 3. Rouwhorst Techniek is pas gehouden uitvoering te geven aan de bestelling indien de koper heeft voldaan aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.
 4. Rouwhorst Techniek zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Alle vermelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd, echter betreffen zij nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Rouwhorst Techniek treedt pas in wanneer hij door de koper in gebreke wordt gesteld bij een aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de aflevering wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 5. Vanaf het moment dat het verzuim van Rouwhorst Techniek intreedt, is de koper gerechtigd de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de koper daartoe overgaat, vergoedt Rouwhorst Techniek zo spoedig mogelijk alle van de koper ontvangen betalingen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele verdere schade.
 6. Rouwhorst Techniek behoudt zich het recht voor de levering van bestellingen in gedeelten te laten plaatsvinden.
 7. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 5. |  OVERMACHT

 1. Rouwhorst Techniek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen de omstandigheid dat Rouwhorst Techniek door een tekortkoming van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, niet in staat is zijn verplichtingen (tijdig) na te komen.
 2. Tijdens de duur van de overmacht worden de verplichtingen van Rouwhorst Techniek opgeschort. Indien de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is, doet Rouwhorst Techniek daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de koper en geldt de overeenkomst als ontbonden. Eventueel reeds verrichte betalingen zullen zo spoedig mogelijk aan de koper worden terugbetaald.
 3. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 6. |  RECHT VAN ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail, middels het op de website vermelde contactformulier of conform de vermelde instructies op het door Rouwhorst Techniek aangeboden retourformulier, een verzoek in te dienen. Zo spoedig mogelijk nadat Rouwhorst Techniek in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal Rouwhorst Techniek de ontbinding van de overeenkomst per e-mail bevestigen.
 3. Indien de consument het recht van ontbinding toekomt en daarvan gebruik maakt, dient hij gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Rouwhorst Techniek retourneren.
 5. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze webwinkelvoorwaarden geldt dat indien het geleverde onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard en/of kenmerken van de producten te beoordelen, Rouwhorst Techniek gerechtigd is deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 6. Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst, conform het bepaalde in lid 2, door Rouwhorst Techniek is bevestigd.
 7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 8. Rouwhorst Techniek zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits de producten door Rouwhorst Techniek zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

ARTIKEL 7. |  UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

 • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • overige producten die krachtens artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek van het recht van ontbinding zijn uitgesloten.

 

ARTIKEL 8. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Alle vermelde productprijzen zijn exclusief verzend- en bezorgkosten, welke kosten voor rekening van de koper komen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de door koper verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en verzend- en bezorgkosten.
 3. Betaling dient middels vooruitbetaling op de website te geschieden. De koper kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de vooruitbetaling door Rouwhorst Techniek nog niet is ontvangen.
 4. Een onjuistheid of onvolledigheid in door de koper verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis van Rouwhorst Techniek te worden gesteld.
 5. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, behoudt Rouwhorst Techniek zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de betreffende producten niet langer voor de koper gereserveerd te houden, onverminderd zijn recht nakoming van de overeenkomst te vorderen.

ARTIKEL 9. |  KLACHTEN

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Rouwhorst Techniek.
 2. Bij Rouwhorst Techniek ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 10. |  GARANTIE

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de garantie op de producten beperkt tot de eventueel door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, welke aan de koper wordt overgedragen.
 2. Een door Rouwhorst Techniek, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Rouwhorst Techniek kunnen doen gelden.
 3. Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Rouwhorst Techniek of diens toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Rouwhorst Techniek.

ARTIKEL 11. |  AANSPRAKELIJKHEID

 1. Rouwhorst Techniek is nimmer verder aansprakelijk dan, voor zover van toepassing, krachtens garantievoorwaarden is bepaald. Indien desondanks toch aansprakelijkheid van Rouwhorst Techniek bestaat, is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in de onderhavige voorwaarden is bepaald.
 2. Rouwhorst Techniek heeft te allen tijde het recht de schade waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen. De koper dient Rouwhorst Techniek hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Rouwhorst Techniek vervalt.
 3. Rouwhorst Techniek draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat hij is uitgegaan van door of namens de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 4. Rouwhorst Techniek is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten de wettelijke productenaansprakelijkheid draagt.
 5. Rouwhorst Techniek is voorts nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze voorwaarden toch aansprakelijkheid van Rouwhorst Techniek bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Rouwhorst Techniek aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Rouwhorst Techniek toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 1. Indien op basis van de omstandigheden van het geval, op wettelijke gronden een verdergaande aansprakelijkheid van Rouwhorst Techniek mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Rouwhorst Techniek wordt uitgekeerd.
 3. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Rouwhorst Techniek, zal de koper Rouwhorst Techniek vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met het gebruik van door Rouwhorst Techniek geleverde producten.
 4. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet.

ARTIKEL 12. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de koper en Rouwhorst Techniek voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Rouwhorst Techniek aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
Stuur een emailOf bel 06-21707097
© 2022 - Rouwhorst Techniek heeft deze website laten bouwen door Fervent Digital.